Тодор Кляшторный
(1903 – 1937)

          Белорусский поэт Тодор Тодорович Кляшторный родился 11 марта 1903 года в деревне Поречье Лепельского района Витебской губернии в крестьянской семье.
          После окончания рафака в Орше поступил на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета Белоруского государственного университета, который окончил в 1931 году. Работал на Белорусском радио, в редакциях газет и журналов. Первые стихи опубликовал в 1925 году в журнале "Аршанскi маладняк". Были изданы сборники стихов Кляшторного “Кляновыя завеі” (1927), “Светацені” (1928), “Ветразі” (1929), “Праз шторм на штурм” (1934), паэма “Палі загаманілі” (1930).
          Весной 1936 года Тодор Кляшторный был арестован, 29 октября 1937 года приговорен к расстрелу и на следующий день расстрелян.

 

ЗАЗIМАК

Мёрзлы месяц з-за гор васількамі
Перасыпаў азёрную сінь.
Стыне ўсё...
Ледзянымі сярпамі
Выйшла восень рабіну касіць.

Тоўпы зор снегавым пералівам
Разматалі ў палях павады.
Быццам коні з намыленай грывай,
У пацёмках застылі сады.

Хтосьці там, у шырокім прыволлі,
Дзе узмежкі гараць серабром,
Заспяваў пра шырокае поле,
Засвістаў ледзяным салаўём...

Эх, як рвецца душа у прасторы,
Штосьці хочацца вечна кахаць
І дзіцячае радасці зоры
Ў ледзяных перазвонах збіраць.

Мёрзлы месяц з-за гор васількамі
Перасыпаў азёрную сінь.
Стыне ўсё...
Ледзянымі сярпамі
Выйшла восень рабіну касіць.

[1927]

НАЧАЛО ЗИМЫ

Месяц вновь из-за гор васильками
Пересыпал озёрную синь.
Стынет всё...
Ледяными серпами
Осень косит рябину, полынь.

Толпы звёзд снеговым переливом
Разметали в полях провода.
Словно кони с намыленной гривой,
В темноте спит деревьев орда.

Кто-то там на широком приволье,
Где размежья горят серебром,
Вдруг запел о бескрайнем раздолье,
Засвистел ледяным соловьем.

Эх, как рвётся душа на просторы,
Что-то хочется вечно любить,
По-ребячьи и звёзды, и зори
В ледяных перезвонах будить.

Месяц вновь из-за гор васильками
Пересыпал озёрную синь.
Стынет всё...
Ледяными серпами
Осень косит рябину, полынь.

Перевод Г. Римского

 

КЛЯНОВЫЯ ЗАВЕI

Як сумна, любая, дакоры
З твайго кілішка дапіваць,
Калі так свецяць,
Свецяць зоры,
Калі так зоры зіхацяць.

Пайсці б у ноч,
Пайсці далінай,
Пайсці чорт ведае куды...
Не ўсе пратоптаны пуціны,
Не ўсе стаптаны гарады.

Пайсці, дзе ветры на азёрах
З лістоты выткалі абрус...
Люблю я шыр,
Люблю я поле,
Люблю я маці Беларусь.

Тут кожны куст пяе каханне,
Тут рэчка казкаю журчыць,
Аповесць доўгую змагання
Тут навявае кожны крыж.

Дарогай ў далечы пайду я,
Пайду часамі без дарог
І кожны кусцік расцалую
У растрывожаных палёх.

Калі над цінаю імшараў
Засвішча волат гарадоў,
Я разаб'ю пустую чарку
На полі выпітых гадоў.

Не буду, любая, дакоры
З твайго кілішка дапіваць,
Калі над шляхам будуць зоры
Сталёвай раніцай зіяць.

1926

КЛЕНОВЫЕ МЕТЕЛИ

Как грустно, милая, укоры
Из чаш твоих мне допивать,
Когда так светят,
Светят зори,
И звёзд дрожит лихая рать.

Пойти бы в ночь,
Пойти долиной,
Пойти чёрт ведает куда...
Не все увидены картины,
Не все открыты города.

Пойти, где ветры на озёрах
Извечно навевают грусть...
Люблю я ширь,
Люблю я поле,
Люблю родную Беларусь.

Тут каждый куст поёт блаженно,
Тут речка сказкою журчит,
И повесть долгую сражений
Твердит тут каждый крест и вид.

Дорогой дальнею пойду я,
Пойду порою без дорог
И каждый кустик расцелую,
На каждый поднимусь порог.

И если над простором жарко
Засвищет молот городов,
Я разобью пустую чарку
На поле выпитых годов.

Не буду, милая, укоры
Из чаш твоих я допивать,
Когда над нами будут зори
И звёзды сталью отливать.

Перевод Г. Римского